Regulamin konkursu na logo i hasło promujące Miasto Zielonka Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Grzegorz Grabowski   
28.04.2009.

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMUJĄCE MIASTO ZIELONKA

I.              ZASADY KONKURSU

  1. Celem konkursu jest wybór najlepszego logotypu i hasła promujących Miasto Zielonka.
  2. Organizatorami konkursu są Zielonkowskie Forum Samorządowe i Urząd Miasta Zielonka.

II.            KONKURS NA LOGO

1.   Konkurs na logo dla Miasta Zielonka rozpoczyna się 1  maja 2009 roku.

2.    Termin dostarczenia propozycji logo upływa 20 maja 2009 roku.

3.   Projekt logo powinien przewidywać możliwość wszechstronnego wykorzystania (m.in. na drukach firmowych, wizytówkach, banerach, reklamach świetlnych, gadżetach, pucharach itp., oraz prezentacji w formie przestrzennej).

4.   Logo powinno spełniać następujące kryteria:
a. walory estetyczne i oryginalny projekt,
b. uniwersalność i prostota,
c. czytelność elementów i symboliki,
d. struktura skojarzeniowa.

5.   Logo może być zaprojektowane z użyciem dowolnej ilości kolorów, ale powinno zachowywać także swój sens w transpozycji czarno-białej.

6.   Forma opracowania i prezentacji projektu:

a.   projekt logo należy przestawić w formie rysunku (wersja papierowa) w formacie A4 lub w formie elektronicznej w formacie jpg w kolorach składowych CMYK.

b.   Logo powinno się składać się z logotypu w postaci elementu graficznego (symbolu).

c.   Do pracy należy również dołączyć kartę indentyfikacyjną autora projektu w zamkniętej kopercie.

7.   Karta identyfikacyjna powinna zawierać: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz oświadczenie o związaniu warunkami konkursu i akceptowaniu regulaminu konkursu.

8.   Uczestnik konkursu powinien ponadto wyrazić na piśmie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w celu przeprowadzenia konkursu.

9.    Projekt logo wraz z kartą identyfikacyjną należy dostarczyć na adres:
Zielonkowskie Forum Samorządowe
 ul. Sienkiewicza 3,
05-220 Zielonka 
z dopiskiem Logo do dnia 20 maja 2009.

10. Każdy uczestnik może przedstawić dowolną liczbę projektów logo. Każdy projekt powinien stanowić odrębną ofertę konkursową.

III.           KONKURS NA HASŁO (SLOGAN)

1.           Konkurs na hasło dla Miasta Zielonka rozpoczyna się 1  maja 2009 roku.

2.           Termin dostarczenia propozycji hasła upływa 20 maja 2009 roku.

3.           Do pracy należy również dołączyć kartę indentyfikacyjną autora hasła w zamkniętej kopercie.

4.   Karta identyfikacyjna powinna zawierać: imię i nazwisko autora hasła, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz oświadczenie o związaniu warunkami konkursu i akceptowaniu regulaminu konkursu.

5.   Każdy uczestnik może przedstawić dowolną liczbę projektów hasła. Każdy projekt powinien stanowić odrębną ofertę konkursową.

6.   Uczestnik konkursu powinien ponadto wyrazić na piśmie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w celu przeprowadzenia konkursu.

7.   Propozycje hasła wraz z kartą identyfikacyjną należy nadesłać na adres:
Zielonkowskie Forum Samorządowe 
ul. Sienkiewicza 3
05-220 Zielonka 
z dopiskiem Hasło do dnia 20 maja 2009.

IV.          USTALENIA DODATKOWE

1.   Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury w dniu 22 maja 2009.

2.   Autor może przedstawić w konkursie pracę zawierającą jednocześnie logo i hasło.

3.   Obydwa elementy – logo i hasło, będą poddane oddzielnej ocenie.

V.            NAGRODY

1.   Dla autora wybranego logotypu promującego Miasto Zielonka przewidziano nagrodę rzeczową w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto).

2.   Dla autora wybranego hasła promującego miasto Zielonka przewidziano nagrodę rzeczową w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto).

VI.          USTALENIA WIĄŻĄCE UCZESTNIKÓW KONKURSU I ZAMAWIAJĄCEGO:

1.   Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora. Przesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą autorów na ich bezpłatną reprodukcję w celach promocyjnych oraz we wszelkich materiałach Miasta Zielonka (w formie elektronicznej i drukowanej), a także na stronach internetowych www. Przedstawione projekty (po zakończeniu procedury konkursowej) nie podlegają zwrotowi.

2.   Autor nagrodzonej pracy zobowiązany jest przenieść nieodpłatnie na organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe i wyłączność do wykorzystywania logo w celach promocyjnych oraz reprodukowania dzieła z użyciem dowolnych środków technicznych i w nieograniczonej ilości egzemplarzy.

3.   Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy konkursu po podpisaniu umowy o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych na określone w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych polach eksploatacji.

4.    Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłane prace zostały wykonane przez nadsyłającego i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ich treść nie narusza dóbr osobistych oraz innych dóbr prawnie chronionych.

5.   Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji zgłaszanych do konkursu loga i hasła.

VII.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do jury.

2.   W skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatorów.

3.   Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych www.forumzielonka.org.pl oraz www.zielonka.pl

4.   Od decyzji komisji powołanej przez Organizatorów odwołanie nie przysługuje.

Zmieniony ( 29.04.2009. )
 
© 2018 Zielonkowskie Forum Samorządowe :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.