Porozumienie ZFS - Gmina Zielonka Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Grzegorz Grabowski   


Porozumienie na rzecz współpracy w zakresie udziału  w konkursie „Super Samorząd 2011”


zawarte w dniu 9 czerwca 2011r.
pomiędzy:
Zielonkowskim Forum Samorządowym
z siedzibą w Zielonce, ul. Przemysłowa 4, wpisaną do KRS 0000209432 NIP 1251316-184, Regon 015771562
reprezentowanym przez Grzegorza Grabowskiego – Prezesa,
zwanym dalej „Liderem Partnerstwa”
a
Gminą Zielonka,
z siedzibą w Zielonce, ul. Lipowa 5
reprezentowaną przez Grzegorza Dudzika - Burmistrza Miasta Zielonka,
zwaną dalej „Partnerem”

§ 1

Organizatorami Konkursu „Super Samorząd 2011” są Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów, zwani dalej Organizatorami.

§ 2

Celem Konkursu „Super Samorząd 2011” jest budowa dialogu pomiędzy mieszkańcami
a władzami samorządowymi, a w szczególności poprawa zaangażowania mieszkańców w sprawy gminy oraz skuteczniejszy przepływ informacji na poziomie lokalnym.

§ 3

1.    Strony porozumienia stwierdzają zgodnie, że zawierają porozumienie w celu zdobycia tytułu „Super Samorząd 2011”.
2.    Strony zobowiązują się realizować zadania wynikające z udziału w konkursie w terminach
i zakresach wskazanych przez jego organizatora zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu stanowiącego załącznik nr 1 do porozumienia.

§ 4

Strony Porozumienia zobowiązują się wspólnie zrealizować następujące zadania, niezbędne do uzyskania tytułu „Super Samorząd 2011”:
1.    Opracowanie i wdrożenie lokalnie obowiązującego dokumentu „Zasady komunikacji i współpracy”,
2.    Opracowanie założeń prowadzenia konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących przestrzeni publicznej,
3.    Wprowadzenie zwyczaju spotkań mieszkańców z radnymi w miejscach powszechnie uczęszczanych. Organizacja dyskusji z udziałem komisji rady gminy,
4.    Organizacja spotkania mieszkańców z Burmistrzem Miasta Zielonka i prezentacja planu działania władz oraz budżetu gminy na rok 2012.


§ 5

W celu prawidłowej realizacji Porozumienia Strony ustalają następujące obowiązki:

Obowiązki Lidera Parterstwa:

- stałe kontakty z Partnerem Porozumienia,
- delegowanie osoby odpowiedzialnej za współpracę z Partnerem Porozumienia,
- wsparcie merytoryczne przy realizacji projektu,
- prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych projektu,
- wsparcie merytoryczne i osobowe przy opracowaniu dokumentów i materiałów, których realizacja wynika z zadań konkursowych.

Obowiązki Partnera:

- stałe kontakty z Liderem Partnerstwa,
- delegowanie osoby odpowiedzialnej za współpracę z Liderem Partnerstwa,
- wsparcie merytoryczne przy realizacji projektu,
- prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych projektu,
- wsparcie merytoryczne i osobowe przy opracowaniu dokumentów i materiałów, których realizacja wynika z zadań konkursowych.

§ 6

Lider Partnerstwa upoważnia Partnera do reprezentowania Partnerstwa wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją projektu.

§ 7

Wszelkie istotne dla realizacji Projektu decyzję będą podejmowane przez Lidera Partnerstwa, po konsultacjach z Partnerem, przy czym Lider jest odpowiedzialny za monitorowanie realizacji Porozumienia i ostateczną realizację Porozumienia.

§ 8

1.    W celu realizacji Porozumienia strony będą się komunikowały telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście.
2.    Osobami odpowiedzialnymi za kontakty Stron Porozumienia są:
- ze strony Lidera Partnerstwa – Grzegorz Grabowski – tel. (022) 353 40 00 tel.
kom. 0 510 270 804, e-mail: biuro@forumzielonka.org.pl
- ze strony Partnera - Małgorzata Ufnal – tel. (22) 761 39 07, fax (22) 781 99 89, e-mail: m.ufnal@ zielonka.pl

§ 9

Przy przetwarzaniu danych osobowych Lider i Partner przestrzegają zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11

Spory związane z realizacją niniejszego Porozumienia Partnerzy będą się starali rozwiązywać polubownie. Do czasu rozstrzygnięcia sporu stanowisko Lidera jest wiążące. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Lidera.
§ 12

Niniejsze Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.


Lider Partnerstwa                            Partner

………………………                    ………………………………..
 
© 2019 Zielonkowskie Forum Samorządowe :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.