INICJATYWY OBYWATELSKIE DLA ŚRODOWISKA Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Grzegorz Grabowski   
14.01.2015.
Spis treści
INICJATYWY OBYWATELSKIE DLA ŚRODOWISKA
Strona 2

 

Obszary wsparcia inicjatyw obywatelskich dla środowiska:

· prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków,

· przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających,

· ochrona ex situ zagrożonych gatunków,

· lokalny monitoring przyrodniczy,

· przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt gospodarskich,

· ochrona środowiska przyrodniczego przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi,

· ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej,

· odbudowa stanu populacji zagrożonych gatunków drzew (np. wiąz, jesion),  zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych,

· zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,

· zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych,

· rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym,

· modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych),

· usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych,

· renaturyzacja/rekultywacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka,

· ograniczenie antropopresji w budynkach/obiektach użyteczności publicznej - minimalizacja emisji szkodliwych substancji do środowiska,

· działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom.

 Inicjatywy muszą spełniać następujące warunki:

· mieć jasno określony cel, realnie zaplanowane działania, mierzalne rezultaty,

· posiadać pozytywną opinię lokalnych władz samorządowy co do zasadności i możliwości ich realizacji,

· realizowane na terenach ogólnodostępnych za pisemną zgodą podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością,

· muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

· umiejętnie i w sposób przemyślany angażują zasoby lokalne - naturalne, społeczne, finansowe,

· zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego.

 Termin składania zgłoszeń

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać elektroniczne do 23 stycznia 2015 r.

na adres: biuro@forumzielonka.org.pl oraz dostarczyć w wersji papierowej wraz

z wymaganymi załącznikami do dnia 23 stycznia 2015 r. do biura Zielonkowskiego Forum Samorządowego

05-220 Zielonka, ul Przemysłowa 4, skr pocztowa 25

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

 

Wybór lokalnych inicjatyw

Spośród złożonych wniosków komisja powołana przez Zarząd ZFS wyłoni

co najmniej 20 inicjatyw, na bazie których zostanie sporządzony wniosek do Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska.

 Kontakt i informacja szczegółowa

Kontakt w sprawie naboru wniosków:

 Grzegorz Grabowski, g.grabowski@forumzielonka.org.pl, tel. 510270693

Karta zgłoszeni i załczniki

LOKALNA EKOLOGICZNE INICJATYWY OBYWATELSKIE

Prosimy o wypełnienie wszystkich dostępnych pól we wniosku.

1) Nazwa inicjatywy –

Prosimy o jednoznaczna identyfikację np. Ochrona owadów zapylających w powiecie X; Termomodernizacja ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w miejscowości Y

 

 

A. Lokalizacja inicjatywy (gmina/gminy)

 

 

B. Zasadność i celowość wdrożenia inicjatywy, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań środowiskowych (zidentyfikowana potrzeba służąca poprawie stanu lokalnego środowiska naturalnego)

Prosimy opisać na jakie potrzeby odpowiada projekt z perspektywy środowiska i społeczności lokalnej. Prosimy opisanie jaki jest główny cel projektu? Na czym polega Państwa projekt?

 

 

C. Zaplanowane działania w ramach inicjatywy i oczekiwane mierzalne rezultaty

Prosimy posłużyć się liczbami

Zaplanowane działania

Mierzalne rezultaty

 

 

 

D. Planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji inicjatywy odniosą jej bezpośredni uczestnicy, lokalna społeczność i środowisko naturalne

Jakie korzyści dla społeczności lokalnej przyniesie realizacja projektu? Jakie zmiany dla społeczności spowoduje realizacja projektu? Jakie zmiany dla środowiska spowoduje realizacja projektu.

 

E. Sposób zaangażowania lokalnych zasobów (naturalnych, społecznych, finansowych) w realizację inicjatywy.

Jakie zasoby środowiska będą zaangażowane w realizacje projektu? Kim będą osoby zaangażowane w realizację projektu. Prosimy o wymienienie grup odbiorców i podanie liczby osób. Jakie zasoby finansowe Państwo planujecie w realizację projektu.

 

 

F. Czy planują Państwo kontynuację działań związanych z projektem po jego zakończeniu?

NIE  TAK

 Prosimy opisać, które działania planują Państwo kontynuować, w jakiej formie i dlaczego (cel ich kontynuacji) oraz skąd zdobędą Państwo środki na kontynuację.

 

G. Sposób udzielenia wsparcia merytorycznego, organizacyjnego oraz finansowego autorom i realizatorom inicjatywy w jej wdrożeniu

Prosimy podać jakiego wsparcia oczekujecie od organizatora konkursu.

 

H. Budżet inicjatywy

Budżet należy przygotować według poniższego schematu. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na podział kosztów całkowitych na koszty programowe oraz koszty zarządzania i administracyjne, a także podział kosztów według źródeł finansowania.

Koszty programowe są to koszty ściśle związane z realizacją projektu. Do kosztów programowych zaliczyć możemy między innymi koszty druku materiałów informacyjnych, koszty inwestycji,  zakupy materiałów, honorarium szkoleniowców lub ekspertów, wysyłkę pocztową, koszty promocji projektu, koszty zakupu materiałów na zajęcia, itp.

Koszty zarządzania i administracyjne są to koszty pośrednio związane z projektem. Do kosztów administracyjnych zaliczamy między innymi: obsługę finansową projektu, honorarium koordynatora, opłaty czynszowe i eksploatacyjne lokalu, koszty telefonów, materiałów biurowych, prowizji bankowych i wyposażenia. (koszty  zarządzania i administracyjne nie mogą przekroczyć 20% budżetu inicjatywy)

Wszystkie pola powinny być wypełnione, w miejscach, gdzie jest wartość zerowa, prosimy wpisać 0.

KATEGORIA KOSZTÓW

 

Jednostka

 

Liczba jednostek

Koszt

jednostkowy

Suma

 

KOSZTY PROGRAMOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZTY ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACYJNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

Załączniki

 

Załącznik nr 1


Zgoda właściciela terenu/nieruchomości na realizację
inicjatywy obywatelskiej dla środowiska

 

Dane udzielającego zgodę na  realizację inicjatywy:

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………..………………………………

Adres ……………………………………………………………………………….………………..………………….

Tel kontaktowy ………………………….…………….. e-mail ……………………………………………….

 

Oświadczam, że jestem dysponentem, zarządcą, właścicielem obiektu  (właściwe podkreślić)

adres nieruchomości, numer działki …………………………………………………………………………………..…..……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

oraz że zapoznałem się z formularzem zgłoszenia inicjatywy obywatelskiej dla środowiska 

(nazwa inicjatywy) ………………………………………………………………………………………………………………………….

zgłoszonej przez ……………………………………………………………………………………………………………….………….

i wyrażam zgodę na jej realizację ww. terenie / nieruchomości.

Zobowiązuję się do utrzymania i zapewnienia publicznej dostępności zrealizowanej inicjatywy w okresie minimum 5 lat od dnia zakończenia operacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru i realizacji lokalnych inicjatyw obywatelskich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).

 

 

…………………………………………..…                                  ………………………………………………………………

miejscowość i data                                                                                              podpis

 

 

 

Załącznik nr 2


Opinia władz lokalnych o możliwości zrealizowania
lokalnej inicjatywy obywatelskiej dla środowiska

 

Oceniamy, że przedstawiona inicjatywa (tytuł) ……………………………….………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..

której autorem jest ……………………………………………………………………………………………………………………..

jest celowa i wykonalna, przysporzy wymierne korzyści społeczności lokalnej.

 

Dodatkowe uwagi co do możliwości wsparcia inicjatywy na etapie realizacji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przedstawiona opinia nie jest zobowiązaniem do realizacji inicjatywy.

 

 

 

…………………………………………..…                                  ………………………………………………………………

miejscowość i data                                                                                              podpis

 

 

 

 
Zmieniony ( 22.01.2015. )
 
następny artykuł »
© 2019 Zielonkowskie Forum Samorządowe :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.