O nas - statut Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
09.04.2008.

S T A T U T

Zielonkowskiego Forum Samorządowego


Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie "Zielonkowskie Forum Samorządowe" zwane w dalszej części Statutu "Stowarzyszeniem" zawiązano dnia 8.09. 2003 r.
§ 2
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zielonka.
§ 4
Stowarzyszenie używa pieczęci zawierającej nazwę i siedzibę.
§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania, a dla realizacji swoich celów statutowych może uczestniczyć w zakładaniu takich organizacji.

Rozdział II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest działanie wspomagające wszechstronny rozwój społeczności miasta Zielonka i poprawę standardu życia jego mieszkańców.
§ 7
Wskazane cele Stowarzyszenia realizuje się w szczególności przez:
 1. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszelkich działań służących społecznemu, cywilizacyjnemu, kulturalnemu i gospodarczemu rozwojowi miasta i regionu oraz poprawie ogólnego standardu jakości życia mieszkańców.
 2. Udział w życiu publicznym miasta i regionu, kształtowanie postaw obywatelskich oraz pobudzanie inicjatyw i aktywności społecznej.
 3. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji i samorządności lokalnej.
 4. Powoływanie doraźnych i organizowanie różnych grup obywatelskich działających na rzecz konkretnych inicjatyw mieszkańców, obejmujących:
  • pomoc społeczną;
  • działalność charytatywną;
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
  • upowszechnianie i ochronę praw kobiet;
  • edukację, oświatę i wychowanie;
  • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
  • kulturę, sztukę ochronę dóbr kultury i tradycji lokalnej;
  • ochronę środowiska, ochronę zwierząt, promowanie ekorozwoju;
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym;
  • wspomaganie rozwoju demokracji lokalnej;
  • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;
  • upowszechnianie i ochronę praw konsumenta;
  • promocję i oragnizację lokalnego wolontariatu.
 5. Organizowanie dialogu i przepływu informacji między mieszkańcami miasta a władzami lokalnymi poprzez inicjowanie spotkań i działalność wydawniczą.
 6. Współpracę z osobami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania.
 7. Rozbudzanie lokalnego patriotyzmu poprzez promowanie dziedzictwa regionu.
 8. Promocja pozytywnego wizerunku Zielonki, podnoszącego prestiż miasta.

Rozdział III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:
  • osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły 18 lat, mające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych, wykazujące znajomość problematyki, którą zajmuje się Stowarzyszenie;
  • osoby prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • Członkowie zwyczajni;
 • Członkowie honorowi;
 • Członkowie wspierający.
§ 10
 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na mocy uchwały Zarządu, po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji. Wymagane poparcie dwóch członków zwyczajnych.
 2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd za szczególne zasługi dla organizacji.
 3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, wyrażająca chęć wspomagania Stowarzyszenia oraz deklarująca na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. O członkostwie decyduje Zarząd.
§ 11
Prawa i obowiązki członków zwyczajnych:
 1. Uczestniczenie w Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia z prawem głosu oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
 2. Wysuwanie postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.
 3. Korzystanie z urządzeń i sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia.
 4. Branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia.
 5. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 6. Opłacanie składek.
§ 12
Członkowie honorowi i wspierający
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
 2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 13
Członkostwo ustaje na skutek:
 1. Wystąpienia ze Stowarzyszenia.
 2. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
 3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
 4. Inną przyczyną ustania członkostwa jest likwidacja Stowarzyszenia, likwidacja osoby prawnej, śmierć członka.

Rozdział IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne zebranie członków lub delegatów.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Koleżeński.
§ 15
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, lub zebranie Delegatów, które wybiera Zarząd czteroosobowy, 3 członków Komisji Rewizyjnej i 3 członków Sądu Koleżeńskiego. Walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie, co najmniej 15 członków. Walne zgromadzenie zostaje zwołane przez Zarząd, gdy liczba członków stowarzyszenia osiągnie 50 osób.
§ 16
Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd, podając te dane do wiadomości członków dwa tygodnie przed Walnym Zebraniem.
§ 17
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z jego działalności;
 • rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej;
 • określenie składek członkowskich ich częstotliwości i wysokości;
 • udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i Sądu Koleżeńskiego, oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 • przeprowadzanie wyborów członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
§ 18
Do ważności uchwał Walnego Zebrania konieczna jest obecność, co najmniej połowy członków zwyczajnych. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych uprawnionych, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają większości 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
§ 19
Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybierane są na okres czterech lat.
§ 20
Zarząd pełni funkcję organu wykonawczego Stowarzyszenia. Jest wybierany przez Walne Zebranie. Składa się z czterech osób. Prezesa wybiera Walne Zebranie. Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika Zarząd wybiera ze swego grona.
§ 21
 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w drodze głosowania jawnego bądź tajnego według decyzji głosujących.
 2. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w par. 15 pkt 2, 3, 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.
 3. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu
 4. W drodze kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 5. W razie takiego zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia, że ich uzupełnienie w drodze kooptacji nie jest możliwe, Zarząd zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy zwołać Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu władz.
 6. W drodze kooptacji nie można dokonać wyboru Prezesa.
 7. W przypadku, gdy Prezes przestał pełnić swą funkcję przed upływem kadencji jego kompetencje przejmuje wiceprezes.
§ 22
Do zadań Zarządu należy:
 • reprezentowanie interesów Stowarzyszenia;
 • realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania;
 • zwoływanie Walnych Zebrań;
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 • zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych;
 • przyjmowanie i wykluczanie członków;
 • nadawanie godności członka honorowego;
 • powoływanie komisji i komitetów, zespołów, sekcji i grup obuwatelskich dla realizowania wydzielonych i określonych celów, w razie potrzeby rzecznika bądź pełnomocnika do wykonywania określonych czynności;
 • ustalanie budżetu;
 • uchwalanie regulaminów w sprawach działalności gospodarczej.
§ 23
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 • przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, szczególnie: gospodarki finansowej, kontrola opłacania składek członkowskich, składanie na walnym zebraniu sprawozdań z oceną działalności Stowarzyszenia, wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
§ 24
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 25
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
 • być członkami zarządu Stowarzyszenia;
 • pozostawać z członkami zarzadu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 26
Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:
 • rozstrzyganie sporów wewnątrz organizacyjnych;
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nie przestrzegania statutu, naruszenia zasad współżycia społecznego, oraz sporów powstałych między członkami na tle ich działalności w Stowarzyszeniu;
 • od orzeczeń sądu Koleżeńskiego członkowie lub strony mają prawo odwołać się do Walnego Zebrania. Orzeczenie Walnego Zebrania jest ostateczne.
§ 27
Reprezentacja publiczna Stowarzyszenia przynależy Prezesowi, a w szczególnych przypadkach pełnomocnikom do określonych zadań. Zaciąganie zobowiązań finansowych przynależy Prezesowi oraz Skarbnikowi zarządu działającym łącznie, a w szczególnych przypadkach pełnomocnikom dla określonych zadań wraz ze skarbnikiem, działającym łącznie.
§ 28
Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa (Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 29
Źródłami powstania dochodu bądź majątku Stowarzyszenia są:
 1. Składki członkowskie;
 2. Darowizny, spadki i zapisy;
 3. Środki uzyskane z akcji specjalnych, takich jak, aukcje, loterie, zbiórki;
 4. Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych zlecanie usług.
§ 30
Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenia jego działalności statutowej
§ 31
 1. Stowarzyszenie może prowadzić statutową nieodpłatną działalność pożytku publicznego
 2. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działność pożytku publicznego
 3. Majątek trwały jest własnością całego Stowarzyszenia.
§ 32
Zabrania się:
 • Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w lini prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskim,
 • Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
 • Wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Stowarzyszenia wymienionych w rozdziale II
 • Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 33
Zmianę statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
§ 34
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze Uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.
§ 35
Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej. Majątek powinien być przeznaczony na cele zbieżne z takimi, jakie realizuje Stowarzyszenie.

Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36
W sprawach nieobjętych postanowieniami Statutu lub spornych, decyzje podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
Zmieniony ( 14.05.2008. )
 
© 2019 Zielonkowskie Forum Samorządowe :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.